OBLASTI ZAMERANIA

Naša advokátska kancelária poskytuje právne služby predovšetkým v nasledovných oblastiach:

KORPORÁTNE ZÁLEŽITOSTI

OBCHODNÉ ZMLUVY

FINANČNÉ PRÁVO A PRÁVO CENNÝCH PAPIEROV

PRACOVNÉ PRÁVO

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO / INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

TRANSAKCIE TÝKAJÚCE SA NEHNUTEĽNOSTÍ

SPOROVÁ AGENDA


Korporátne záležitosti

 • zakladenie, zápis do obchodného registra, zmeny, zrušovanie a likvidácia slovenských obchodných spoločností
 • poskytovanie právnych služieb zahraničným investorom, vrátane poradenstva v oblasti akvizícií vhodnej podnikateľskej lokality a poskytovania štátnej pomoci
 • právne poradenstvo vzťahujúce sa na organizačné zložky/pobočky zahraničných podnikateľov • fúzie a akvizície
 • joint ventures
 • poradenstvo súvisiace s vedením valných zhromaždení obchodných spoločností
 • príprava návrhov rozhodnutí valných zhromaždení (jediných spoločníkov)
 • výkon ostatných práv spoločníkov (akcionárskych práv)


Obchodné zmluvy

 • príprava návrhov obchodných zmlúv, vrátane kúpno-predajných zmlúv, distribučných a dodávateľských zmlúv, zmlúv o sprostredkovaní a obchodnom zastúpení, licenčných zmlúv, nájomných zmlúv • joint ventures
 • podpora pri vedení rokovaní o zmluvnej agende
 • právne poradenstvo v oblasti outsourcingu


Finančné právo a právo cenných papierov

 • príprava návrhov úverových zmlúv a zmlúv o pôžičke
 • príprava návrhov zmluvnej dokumentácie týkajúcej sa zabezpečenia úverov a pôžičiek • komplexné právne poradenstvo v oblasti cenných papierov, vrátane akcií, dočasných listov, dlhopisov, zmeniek (vlastných i cudzích) a šekov


Pracovné právo

 • komplexné právne poradenstvo týkajúce sa všetkých aspektov individuálneho a kolektívneho pracovného práva, vrátane prípravy návrhov pracovných zmlúv a zmlúv s vedúcimi zamestnancami (manažérskych zmlúv)
 • pracovnoprávne spory • ukončovanie pracovných pomerov, vrátane hromadných výpovedí
 • zamestnávanie zahraničných zamestnancov, ako aj poskytovanie poradenstva v oblasti schém pre mzdy a odmeny


Duševné vlastníctvo / Informačné technológie

 • komplexné právne poradenstvo týkajúce sa ochranných známok, autorského práva, obchodných mien, know-how, dizajnov, obchodných značiek, vynálezov atď.
 • výkon práv duševného vlastníctva na Slovensku
 • transakcie týkajúce sa informačných technológií • poradenstvo súvisiace s internetom, vrátane elektronického obchodu, zhotovovania internetovských stránok a sporov týkajúcich sa doménových mien
 • poradenstvo v oblasti outsourcingu informačných technológií


Transakcie týkajúce sa nehnuteľností

 • komplexné právne poradenstvo súvisiace s developmentom a všetkými typmi akvizícií nehnuteľností (pozemky, stavby, byty a nebytové priestory) na Slovensku
 • „greenfield“ a „brownfield“ investičné projekty (vrátane priemyselných parkov) • právna due diligence nehnuteľností
 • due diligence týkajúca sa životného prostredia
 • zastupovanie na rokovaniach týkajúcich sa nájmu a predĺženia doby nájmu komerčných nehnuteľností


Sporová agenda

 • zastupovanie vo všetkých typoch súdnych sporov a sporov vedených pred rozhodcovskými súdmi • zabezpečovanie výkonu rozhodnutí cudzích súdov
 • vymáhanie pohľadávok

Strana: